เรื่อง จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม เพื่อใช้ในงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อโดยไม่ใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม เพื่อใช้ในงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

งานซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว