เรื่อง งานจ้างปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนวัฒนานคร โดยเป็นการปรับปรุงต่อเติม ทาสีอาคาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการงานจ้างปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนวัฒนานคร โดยเป็นการปรับปรุงต่อเติม ทาสีอาคาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

งานจ้างปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนวัฒนานคร 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว