เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล จำนวน ๔ คัน

งานจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว