เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว