เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว