เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว