เรื่อง งานจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑

งานจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว