การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “นครเชียงใหม่เกมส์”

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกซ้อม ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “นครเชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแข่งขันกีฬาด้วยความรัก ความสามัคคี ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการกีฬา

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว