เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

 งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว