เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา – บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา – บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว