เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายจากบ้านเมืองไผ่ ผ่านบ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ ผ่านบ้านกุดม่วง-บ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) (ตามภารกิจการถ่ายโอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายจากบ้านเมืองไผ่ ผ่านบ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ ผ่านบ้านกุดม่วง-บ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) (ตามภารกิจการถ่ายโอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน สายจากบ้านเมืองไผ่

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว