โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักกยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching and Mentoring ระหว่างเดือนธันวาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักกยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching and Mentoring ระหว่างเดือนธันวาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว