เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 งานจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว