เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบุคลากร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว