กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระแก้ว

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอรับงบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย

  •  คำขอให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ
  •  หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ
  •  แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว
  •  แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว