เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกชานต่ำ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 80-6391 สก  จำนวน 39 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกชานต่ำ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 80-6391 สก  จำนวน 39 รายการ

 งานซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกชานต่ำ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว