นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมหารือ ผอ.รร.ในสังกัด เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะหารือกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว
โดยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลที่จะเกิดต่อเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
จากการหารือมีการเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชน ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว