เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


ติดต่อ อบจ.สระแก้ว