เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว