เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย

ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายตุ้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้

ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว