กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น
เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นในการเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง โดยให้โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง มีความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม มาตามช่องทางที่กำหนด โรงเรียนละ 1 คน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ มอบหมายนางสาวสายฝน ศรีสุธา หมายเลขโทรศัพท์ 063 654 5150 เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดเพิ่มเติม http://contestwar.com/contest/15533
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว