การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงาน และผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา..พร้อมกันนี้ นางขวัญเรือน เทียนทอง ได้กล่าวขอบคุณรองนายก คณะเลขานุการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อบจ.สระแก้วในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว