นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้ง.

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อปัญหาวิกฤตภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว