เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุม Conference ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะเลขานุการนายกฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม Conference การหารือ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนสาธิตให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.• ภายใต้นโยบาย “การเรียนรู้อย่างมีความสุข” ขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว