นายก อบจ.สระแก้ว มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว และโรงเรียนในสังกัดต.ช.ด.ที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(เบื้องต้น) หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ที่12 โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์(เบื้องต้น) เพื่อดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 12 ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดสำหรับ ครูผู้สอน บุคลากร รวมถึงเด็กๆนักเรียนทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว