”โครงการอบรมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าเกษมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564″

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าเกษมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564”

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว