ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นางดารุณี พูนประสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยทีมเลขานุการนฯที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการอบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โดยมี ดร. สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน

• ทั้งนี้ นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุย ซักถามเกี่ยวกับแนวคิดตามวิสัยทัศน์ “นำเทรนด์การศึกษา” ตามคำกล่าวที่ว่า “ การสร้างคนให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ก็เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ด ปลูกต้นกล้า เราผู้ปลูกต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ยและแดดที่ดีกับเขา เพื่อที่วันหนึ่งต้นกล้าเหล่านั้นจะกลายเป็นร่มไม้ใหญ่ให้กับบ้านเมืองที่เขาเติบโตมา การสร้างคนคือการให้ปัญญา จึงชนะการให้ทั้งปวง”

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว