เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว