รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว