เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ทะเบียน ต 0225 สก จำนวน 16 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิกส์ ทะเบียน ต 0225 สก จำนวน 16 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว