ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระหว่าง

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจำนวน 2 รอบ ซึ่งรอบแรกเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 และช่วงรอบสองเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2564 ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือ https://opdc.csn.cx/

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว