เยี่ยมชมและให้กำลังใจ สถานที่โรงผลิตเครี่องดื่มและอาหารตราศูนย์ฝึก (FS) ศฝช.สระแก้ว

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายพิสิทธิ์ คุ้มสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่ ในการบรรจุยาฟ้าทะลายโจร สถานที่โรงผลิตเครี่องดื่มและอาหารตราศูนย์ฝึก (FS) ศฝช.สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ จากบริษัท ปานะโอสถ จำกัด สนับสนุนการผลิตยาฟ้าทะลายโจร โรงพิมพ์ ช. ดำรงชัยการพิมพ์ สนับสนุนสติ๊กเกอร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ สนับสนุนฟ้าทะลายโจรตากแห้ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สนับสนุนการบรรจุยาฟ้าทะลายโจร อบจ.สระแก้ว มีนโยบายจัดทำยาฟ้าทะลายโจร เพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว