เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองแก หมู่ที่ 9 ผ่านบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองแก หมู่ที่ 9 ผ่านบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว