สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ ประจำจังหวัดสระแก้ว

ศาลหลักเมือง

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้งอยู่ริมถนนสายสระแก้ว-อรัญประเทศ ก่อนถึงตัวที่ว่าการ อ.วัฒนานคร เล็กน้อย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราช อาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี 2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณ อ.วัฒนานครในปัจจุบัน)  และได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น

หลวงพ่อขาววัดนครธรรม

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ สร้างด้วยปูนถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 เดิมเป็นองค์ประธานประดิษฐานที่วัดบ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มาเป็นเวลาช้านาน ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปทองคำขาวที่ได้รับ การอัญเชิญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการอพยพของพลเมืองในสมัยก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการ พอกปูนปั้นองค์พระครอบหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นทองคำขาวไว้ภายใน บ้างก็ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า “หลวงพ่อปูน” เข้าใจว่าสร้างด้วยปูนแต่โดยส่วนมากชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” จนถึงปัจจุบันนี้

หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว

หลวงพ่อทอง หรือ พระครูรัตนสราธิคุณ อดีต เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไป อบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์  เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523 ประชาชนทั่วไปก็ยังเคารพนับถือท่าน คณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ ณ วิหารหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว

พระสยามเทวาธิราช

เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรกโดยพระอุทัย ธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองในพ.ศ. 2508 และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา สู้รบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 7 ปี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว