เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ 1)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ 1)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว