เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านทรัพย์ทรายทอง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านทรัพย์ทรายทอง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว