เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว