ข้อมูลเชิงสถิติ

รายงานสรุปสถิติงานหอสมุดจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สถิติการเข้าใช้งานหอสมุด

ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น 3 ระหว่าง ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

จำนวนผู้มาขอใช้หอประชุม-ต.ค.64-มี.ค.-65

ข้ัอมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข้ัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ/เจ้าหนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปสถิติงานหอสมุดจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น 3

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว