เรื่อง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน 3 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว