เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทยอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทยอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว