เรื่อง ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว