เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว