เรื่อง งานจัดซื้อเท้าช้างค้ำยัน สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเท้าช้างค้ำยัน สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว