เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น – บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น – บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว