เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว