เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว