เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่1)

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่1)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว