เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว