เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืิองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว