โครงการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และสร้างความสามัคคีในองค์กร 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว